Professional Nepali Language Translation Company

Language

Nepali

Language name written as

नेपाली

Country of Origin

Nepal

Country Flag

nepal

Script

Devanagari Devanagari Braille Bhujimol (historical)

International language Code

ne

Font Look

व्यवस्थापन – समग्र तरिकाले महिला संस्था।

अनुभव – मिडियामा प्रभावशाली 19 वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 8वर्ष र अनुवादन व्यवसायमा 10 वर्ष।

स्रोतहरू – 12000 अनुवादक आधार र 2000 प्रतिलेखन विशेषज्ञहरू।

Native speakers

16 million (2011)

Wikipedia Link

https://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_language