Professional Vietnamese Language Translation Company

Language

Vietnamese

Language name written as

tiếng Việt

Country of Origin

Vietnam

Country Flag

 vietnam

Script

Latin (Vietnamese alphabet) Vietnamese Braille Chữ nôm

International language Code

vi

Font Look

Quản lý – tất cả quản lý là phụ nữ

Kinh nghiệm – 19 năm gây ấn tượng sâu sắc trong lĩnh vực Truyền thông, 8 năm trong lĩnh vực Thương mại quốc tế và 10 năm trong lĩnh vực dịch thuật.

Tài nguyên – 12000 phiên dịch viên và 2000 chuyên gia chuyển ngữ.

Native speakers

75 million (2007)

Wikipedia Link

https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_language